Regulamin dla wystawców

JESZCZE NIE MA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie firmy i podmioty (zwane dalej Wystawcami) uczestniczące w Hempathy Expo w dniach 15-16.11.2024 r. (zwanych dalej Targami lub Wydarzeniem), organizowanych przez Targi Piwne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-720 Poznań, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000675606, o kapitale zakładowym 5000,00 PLN, NIP 779-246-37-93, REGON 367151832, reprezentowaną przez Grzegorza Stachurskiego. 

1.2. Wystawcy są zobowiązani do: 

1.2.1. dostosowania się do zakresu tematycznego Targów, 

1.2.2. przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

1.2.3. przestrzegania „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących od 16 sierpnia 2022 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.”, a w szczególności przepisów przeciwpożarowych (punkt 11 przepisów) oraz warunków technicznych wykonania instalacji i świadczenia usług elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych (punkt 9 przepisów). 

 1. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW  

2.1. W Targach mogą uczestniczyć podmioty, których oferta obejmuje towary/usługi zawierające się w poniższym spisie:  

2.1.1. produkty z konopi lub z wykorzystaniem konopi 

2.1.2. produkty oraz akcesoria umożliwiające korzystanie z produktów konopnych oraz ich przechowywanie

2.1.3. sprzęt, nasiona oraz uprawa konopi

2.1.4. edukacja, nauka i badania w tematyce konopnej

2.1.5. doradztwo i usługi w tematyce konopnej

2.1.6. media, kultura i aktywizm społeczny

2.1.7. akcesoria i gadżety nawiązujące do tematyki konopnej

2.1.8. inne firmy związane z konopiami 

2.1.9. firmy związane z działalnością rozrywkową oraz inne pasujące do tematyki Targów.

2.2. Podmioty prowadzące działalność inną niż wymienione w punktach 2.1 mogą ubiegać się o uczestnictwo w Targach jako partner lub sponsor wydarzenia. 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA  

3.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY 

3.1.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach należy dokonać poprzez złożenie zamówienia przez stronę internetową b2b.greaterpolandcup.pl.

3.1.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach będą przyjmowane do czasu wyczerpania limitu dostępnej powierzchni wystawienniczej.  

3.1.3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Targach oraz akceptacją wszystkich postanowień opisanych na stronie i w niniejszym Regulaminie uczestnictwa. 

3.1.4. Złożenie zamówienia nie oznacza potwierdzenia udziału w Targach. Organizator poinformuje o akceptacji złożonego zamówienia.  

3.1.5. Mapa stoisk udostępniona zostanie nie później niż do dnia 31.10.2023. Po tej dacie Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian na mapie, po wcześniejszej konsultacji z Wystawcami, których zmiany będą dotyczyć. 

3.1.6.  Zgłoszenie jest ważne wyłącznie w przypadku wpłacenia przez zgłaszającego zaliczki na konto Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od wypełnienia zgłoszenia. 

Rachunek do wpłat zaliczki: Targi Piwne sp. z o.o., numer konta: 33 1950 0001 2006 0025 1741 0002.  

W tytule przelewu należy wpisać: nazwę zgłaszanego wystawcy oraz słowo „zaliczka”. 

3.1.7. Wysokość zaliczki: 

 1. Dla stoisk równych i większych niż 9m²: 2500 zł 
 2. Dla stoisk do 8m²: 1000 zł 

3.1.8. Kwota zaliczki zostanie następnie w całości wliczona na poczet opłaty za uczestnictwo wynikającej z zamówienia. Na wpłaconą kwotę zaliczki zostanie wystawiona faktura zaliczkowa.  

3.1.9. Odpłatność za uczestnictwo w Targach Wystawca uiszcza w dwóch ratach: 

 1. 1 rata stanowi zaliczkę, płatna w ciągu 5 dni roboczych od wysłania zgłoszenia, 
 2. 2 rata w wysokości kwoty wynikającej z zamówienia, pomniejszonej o wysokość wpłaconej zaliczki, płatna do 18.10.2023 na podstawie otrzymanej faktury. 
 3. Brak opłacenia którejkolwiek z rat w terminie (datą płatności jest data wpływu pieniędzy na konto Organizatora) będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w Targach i spowoduje rozwiązanie umowy uczestnictwa z inicjatywy Wystawcy. 

3.1.10. Po zakwalifikowaniu Wystawcy do udziału w Targach, Organizator przesyła do Wystawcy umowę do podpisania w formie elektronicznej za pomocą portalu autenti.com.

3.1.11. Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni i umowy uczestnictwa wymagają formy pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.  

3.1.12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Targach (w szczególności z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym Targów).  

3.1.13. W przypadku niezakwalifikowania zgłaszającego do udziału w Targach, Organizator niezwłocznie zwróci wpłaconą zaliczkę.

3.1.14. Opłata za uczestnictwo w Targach obejmuje w szczególności:

 1. opłatę z tytułu najmu powierzchni handlowej i innych usług wynikających z zamówienia, w tym możliwość prezentacji i bezpośredniej sprzedaży swoich produktów 
 2. promocję Targów, 
 3. ogólną ochronę Targów zapewnioną przez Organizatora,  
 4. zabezpieczenie medyczne podczas Targów, 
 5. utrzymanie czystości oraz wywóz odpadów wg określonych zasad

3.2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH 

3.2.1. Odstąpienie od umowy uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.2.2. Wystawcom, którzy odstąpili od umowy uczestnictwa po opłaceniu faktury, ale do dnia 30.09.2023 r., zostanie zwrócona kwota dokonanych wpłat, pomniejszona o kwotę zaliczki. Zaliczka jest opłatą pokrywającą koszty Organizatora związane z obsługą Wystawcy do momentu rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa. 

3.2.3. Organizator zwraca kwotę, o której mowa w pkt. 3.2.2, w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma lub e-maila o odstąpieniu od umowy uczestnictwa.  

3.2.4. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa w Targach w terminie 1.10.2023 r. lub późniejszym, Wystawcy nie przysługuje zwrot wcześniej wniesionych opłat. 

3.3. USŁUGI TARGOWE 

3.3.1. Zamówienia usług związanych z uczestnictwem w Targach należy dokonać poprzez złożenie zamówienia na stronie b2b.greaterpolandcup.pl. Ceny i warunki oferowanych usług są wyszczególnione na stronie zamówienia.

3.3.2. Wystawca ma prawo do zamówienia odpłatnych form reklamy wyszczególnionych w ofercie.

3.3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam przekazanych w celu publikacji, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych.  

3.3.4. W przypadku wystawienia przez Wystawcę reklamy o treści niezgodnej z obowiązującym prawem lub obraźliwej, gorszącej lub też sprzecznej z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, Organizator ma prawo usunąć takie reklamy z terenu Targów. 

3.3.5. Reklama poza własnym stoiskiem jest odpłatna i wymaga pisemnej zgody Organizatora. Brak takiej zgody spowoduje usunięcie takich reklam na koszt i ryzyko Wystawcy. 

3.3.6. Przyłącza techniczne do stoisk: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, teleinformatyczne, a także usługi związane z podwieszaniem elementów do stałej konstrukcji stropów w pawilonach oraz inne realizowane na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) są wykonywane wyłącznie przez MTP. Organizator na podstawie zamówień od Wystawców zamawia dla Wystawców wyżej wymienione przyłącza od MTP.  

 1. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  

4.1. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4.2. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów. 

4.3. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dot. wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.  

4.4. Wystawca oferujący produkty spożywcze zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa żywnościowego obowiązującego dla danej kategorii produktów.

4.5. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) a w szczególności dotyczących zakazu reklamy i promocji środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych; Wystawca akceptując regulamin przyjmuje do wiadomości, że naruszenie przepisów w powyższym zakresie może pociągnąć za sobą nie tylko konsekwencje wskazane w pkt 3.3.4.,5.2.1 – 5.2.3. ale również skutkować indywidualną odpowiedzialnością prawną Wystawcy. .

4.6. Wystawca zobowiązany jest do organizacji pracy oraz przestrzeni w obszarze stoiska zgodnie z obowiązującymi w dniu Wydarzenia przepisami prawa, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w szczególności (o ile dotyczy) z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń, restrykcji, ograniczeń, zakazów i nakazów, a także zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. 

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

5.1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych. 

5.2. Wjazd na teren Targów jest dozwolony wyłącznie dla pojazdów zgłoszonych przed Targami przez Wystawcę oraz posiadających kartę wjazdową otrzymaną od Organizatora, z wpisanym numerem telefonu do kierowcy. 

5.3. Przez cały czas trwania Targów każdy pojazd będący na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich musi być oznakowany kartą wjazdową. Samochody bez karty wjazdowej z numerem telefonu do kierowcy oraz w przypadku braku możliwości połączenia z kierowcą, mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

5.4. Szczegółowe informacje dotyczące godzin wjazdu na teren Targów zostaną przesłane Wystawcom z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5.5. Terminy i godziny otwarcia Targów dla zwiedzających: 

15.11, piątek, w godz. 10:00 – 22.00 

16.11, sobota, w godz. 10.00 – 22.00 

5.6. Godziny otwarcia pawilonów dla Wystawców i obsługi stoisk: 

15.11, piątek, w godz. 04.00 – 13:00 (montaż), 13:00 – 22.00 (targi)

– wjazd na halę samochodem jest możliwy w piątek do godziny 9.00. 

– Wystawcy są zobowiązani zakończyć rozkładanie stoisk i dużych elementów zabudowy w piątek najpóźniej do godziny 12.00, tak aby pozostawić wolne przejścia. 

16.11, sobota, w godz. 10.00 – 22:00 (targi) 22:00-00.00 (demontaż) 

17.11, niedziela, w godz. 00.00 – 04.00 (demontaż) 

– Wystawcy są zobowiązani zakończyć demontaż stoisk i usunąć wszystkie elementy stoisk z hali do godziny 04.00 w niedzielę. 

Każda kolejna godzina demontażu jest płatna osobno przez każdego Wystawcę pozostającego na hali: 

500 zł netto za każdą godzinę od 04.00 do 07.00 w niedzielę 17 listopada

1500 zł netto za każdą godzinę od 07.00 w niedzielę 17 listopada

Przekroczenie godzin demontażu zostanie potwierdzone na “Protokole przekroczenia godzin demontażu podczas Hempathy Expo” (zał. 1 do Regulaminu), spisanym po zakończeniu demontażu stoiska.  

5.7. W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających.  

5.8. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym Targów. Na żądanie Organizatora Wystawca powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty.  

5.9. Towary nie mogą:  

5.9.1. być wystawiane poza obręb stoiska,  

5.9.2. być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska,  

5.9.3. być wystawiane w sposób utrudniający poruszanie się zwiedzających.  

5.10. Reklama i akcje promocyjne prowadzone poza wyznaczonym stoiskiem wymagają wcześniejszego uzgodnienia i pisemnej zgody Organizatora. 

5.11. Wystawca zobowiązuje się uwidocznić na sprzedawanych towarach cenę sprzedaży.  

5.12. Wystawcy / wykonawcy stoisk są zobowiązani:  

5.12.1. przed rozpoczęciem Targów – do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska;  

5.12.2. w czasie trwania Targów – do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska, zaplecza oraz własnych ogródków, 

5.12.3. po zakończeniu Targów – do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz  przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.  

Odpady wygenerowane w związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania Targów, należy wrzucić do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonu pojemników, z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, o którym mowa w punkcie 12.2 „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących od 01 stycznia 2018 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.”.  

5.13. Usunięcie towarów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione.  

5.14. Czynności opisane w pkt. 5.13.3 można rozpocząć dopiero po zamknięciu Targów dla zwiedzających w ostatnim dniu Targów.  

5.15. W przypadku pozostawienia przez Wystawcę na terenie Targów elementów obudowy i wyposażenia stoiska, i nie usunięcia ich przez Wystawcę w okresie demontażu, Organizator ma prawo nałożyć na Wystawcę karę finansową, pokrywającą koszty usunięcia pozostawionych elementów. 

5.16. Pozostawione bez powiadomienia Organizatora elementy obudowy i wyposażenia stoiska, nie usunięte przez Wystawcę w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone. 

5.17. Podczas Targów obowiązuje bezwzględny zakaz: 

5.17.1. używania ognia otwartego,  

5.17.2. używania urządzeń grzewczych bez nadzoru,  

5.17.3. prowadzenia działalności handlowej poza wyznaczonymi stanowiskami,  

5.17.4. pozostawiania śmieci, odpadów, nieczystości, itp.  

5.18. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych.  

5.19. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Targów zwierząt.  

5.20. Na całym terenie Targów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz legalnych w rozumieniu prawa wyrobów konopnych, poza wyznaczonymi miejscami. 

5.21. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego lub stałego zamknięcia stoiska Wystawcy w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku:  

5.21.1. prezentowania i sprzedaży towarów niezgłoszonych lub nie uzgodnionych z  Organizatorem,  

5.21.2. nie utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza,  

5.21.3. wystawiania towarów poza miejsce do tego wyznaczone,  

5.21.4. prowadzenia reklamy i akcji promocyjnych nie uzgodnionych z Organizatorem.  

5.22. Zamknięcie stoiska przez Organizatora w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.22 może być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego Organizatora, albo stałe tj. do czasu zakończenia Targów.  

5.23. Stałe zamknięcie stoiska w przypadkach, o których mowa w punkcie 5.22, jest traktowane jako sankcja za niewykonanieprzez Wystawcę postanowień umowy uczestnictwa. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty za uczestnictwo w Targach. Wystawcy nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie.  

 1. ZABEZPIECZENIE TERENU  

6.1. Tereny Targów są zabezpieczane przez służby ochrony Targów.  

6.2. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Targów, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, a w szczególności w  przypadku tymczasowego zamknięcia stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko towarów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi  szkodami lub ubytkami.  

6.3. W okresie trwania Targów pawilon targowy jest otwierany, zamykany i plombowany komisyjnie.  

6.4. W okresie trwania Targów nie ma możliwości pozostania na terenie pawilonu na noc. Po zakończeniu Targów w pierwszy dzień Targów, pawilon zostanie zamknięty i zaplombowany komisyjnie. W drugi dzień Targów pawilon zostanie komisyjnie otwarty godzinę przed otwarciem Targów dla zwiedzających. 

6.5. Wystawca ma prawo delegować swojego przedstawiciela do składu komisji otwierającej i zamykającej pawilony.  

6.6. Wystawca jest zobowiązany udostępnić komisji wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego.  

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.  

7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody lub prądu.  

7.3. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Targów, jak i na okres montażu i demontażu.  

7.4. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu MTP (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm budujących stoiska. Oceny szkód dokonują MTP w obecności przedstawiciela Wystawców lub wykonawcy stoiska oraz Organizatora, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.  

7.5. Niezwłocznego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o każdym przypadku szkody lub awarii powstałej w trakcie trwania Umowy, pod rygorem odpowiedzialności NAJEMCY za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu. Wystawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora oraz targowy komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

7.6. Wystawcę obciąża obowiązek zawarcia i utrzymania w okresie najmu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) spowodowanych okolicznościami, za które odpowiada Wystawca, o minimalnej sumie ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł brutto w przypadku każdego z ubezpieczeń, z tytułu szkód wyrządzonych w Przedmiocie najmu, innym mieniu Organizatora lub szkód na osobie. 

 1. REKLAMACJE  

8.1. Wszelkie reklamacje Wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej.  

8.2. Reklamacje Wystawców mogą być zgłaszane do ostatniego dnia trwania Targów włącznie.  

8.3. Po upływie określonego powyżej terminu reklamacje nie będą uwzględnione. 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

9.1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Wydarzenia. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej.  

9.2. Wystawca powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego  Rzeczypospolitej Polskiej.  

9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Targach przez Wystawców, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.  

9.4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego Regulaminu.  

9.5. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Wystawców. 

Protokół przekroczenia godzin demontażu podczas Hempathy Expo. 

Stoisko (nr i nazwa stoiska) ………………………………………………………………………..…………………………………..…. 

należące do (firma) …………………………………………….……………………………….……….…………………………………….. 

zostało zdemontowane i usunięte z terenu Targów w dniu …………..…………. o godzinie ………………………. 

Na podstawie “Regulaminu dla Wystawców Hempathy Expo 2024” naliczona zostanie opłata w wysokości: 

 • 500 zł netto za każdą godzinę od 4.00 do 7.00, 17 listopada
 • 1500 zł netto za każdą godzinę od 7.00, 17 listopada

Wysokość naliczonej opłaty: …………………………… netto, …………………………….. brutto (23% VAT) 

Przedstawiciel Wystawcy: Przedstawiciel Organizatora: 

…………………………………………………………… ………………………………………………………….… 

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko) 

Potwierdzenie uiszczenia opłaty gotówką w wysokości ………………………………… 

Wpłacający, przedstawiciel Wystawcy: Przyjmujący, przedstawiciel Organizatora: 

…………………………………………………………… ……………………………………………………….… 

(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)