Regulamin serwisu internetowego

§1
Definicje
1. Poniższe terminy pisane z wielkiej litery będą miały następujące znaczenie w niniejszym Regulaminie:
1. Organizator – oznacza spółkę Targi Piwne Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33, 60-720 Poznań, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Poznaniu – Nowe miasto i Wilda w Poznaniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000675606, o kapitale zakładowym 5000,00 PLN, NIP 779-246-37-93, REGON 367151832
2. Cena – oznacza cenę produktu umieszczoną w Serwisie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
3. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która jest użytkownikiem Serwisu i dokonuje z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną nie będącą Konsumentem, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 43(1) Kodeksu cywilnego, która jest użytkownikiem Serwisu.
5. Klient – oznacza Konsumenta i Przedsiębiorcę traktowanych łącznie.
6. Serwis – oznacza serwis internetowy www.greaterpolandcup.pl, za pomocą którego Klient ma prawo nabyć produkty, bilety bądź usługi.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Numer zamówienia – oznacza unikalny numer nadawany przez Serwis przy zamawianiu Produktu.
9. Bilet elektroniczny (Bilet) – oznacza bilet generowany w systemie informatycznym Serwisu, uprawniający do wstępu na Wydarzenie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i regulaminie poszczególnych Wydarzeń. Bilet elektroniczny nie jest dostarczany Klientowi przez Organizatora w formie fizycznej. Klient może samodzielnie wydrukować Bilet elektroniczny udostępniony w Serwisie.
10. Usługa – oznacza wszystkie usługi świadczone przez Organizatora, w tym najem powierzchni wystawienniczej, usługi reklamowe, organizację szkoleń, kursów, degustacji itp.
11. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą (w tym również Bilety oraz Usługi).
12. Wydarzenie – oznacza usługę w zakresie rozrywek lub edukacji, w tym targi, festiwale, koncerty, szkolenia itp.
13. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie
14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia
16. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Produkty do zakupu.
17. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Serwisu.

§2
Zasady Ogólne
1. Serwis skierowany jest do Klientów, którzy chcą dokonać zakupu Produktu, Biletu lub Usług za pośrednictwem Internetu.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Oczywiste błędy i literówki nie są wiążące.
3. Zamawiając Produkty oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, identyfikatora zamówienia lub kodu płatności lub danych płatnika uniemożliwiające identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem zamówienia.
4. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi teleinformatycznych umożliwiających zakup Produktów bez ingerencji Klienta. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania Produktów zakupionych z użyciem niedozwolonych narzędzi.
5. Nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem Biletów wstępu na Wydarzenia albo ich sprzedaż z zyskiem jest niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu Wykroczeń. Ponadto, Organizator może zabronić odsprzedaży Biletów na poszczególne Wydarzenia.
6. Zakazana jest odsprzedaż Produktów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Produktów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Nie można łączyć Produktów z żadnymi usługami hotelarskimi, turystycznymi lub usługami w zakresie zakwaterowania i/lub jakimikolwiek innymi towarami, produktami lub usługami w celu stworzenia pakietu, bez pisemnej, formalnej zgody Organizatora. Bilet i Usługa mogą zostać natychmiast unieważnione w przypadku odsprzedaży, próby odsprzedaży, próby skopiowania Biletu, oraz podejmowania innych działań, o których mowa w niniejszym punkcie, bez prawa do zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
7. Bilet uprawnia do uczestniczenia w Wydarzeniu w miejscu wskazanym w jego treści.
8. Zamieszczone w Serwisie mapki, w szczególności mapka zamówionej powierzchni wystawienniczej oraz plan wydarzenia, mają jedynie charakter poglądowy.
9. W trakcie trwania sprzedaży pula Biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana, a ceny biletów mogą ulegać zmianie. Wobec tego Organizator zaleca Klientom zapoznanie się z aktualną ofertą.
10. Serwis ma prawo do usunięcia kont niezainicjowanych po 2 miesiącach od próby ich rejestracji, a kont nieaktywnych po 3 latach od ostatniej aktywności. Klient przyjmuje do wiadomości, że w takim wypadku wszystkie dane Konta, w tym historia zamówień zostaną bezpowrotnie utracone
11. Wyłączne prawa do materiałów tekstowych, grafik, w tym informacji o Wydarzeniach, zdjęć i opisów dotyczących Wydarzeń, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przysługują Organizatorom.
12. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z materiałów, o których mowa w ust.11 zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu.
13. Wykorzystywanie materiałów, o których mowa w ust.11, w innym zakresie jest dozwolone wyłącznie na podstawie, uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody, udzielonej przez Organizatora.
14. W związku ze świadczeniem usług wymienionych w Regulaminie Użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się mailowo: biuro@greaterpolandcup.pl.
§3
Warunki świadczenia usług
1. Hempathyexpo.pl zastrzega sobie prawo świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu, wyrażonej przez Użytkownika Serwisu w momencie zakładania konta o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
3. Akceptacja Regulaminu polega na złożeniu przez Użytkownika Serwisu oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§4
Założenie konta w Serwisie przez Użytkownika Konta
1. Konto w Serwisie mogą założyć wszyscy Klienci, zwani dalej w tym paragrafie Użytkownikami Konta, deklarując podczas rejestracji czy dokonują jej jako Konsument czy Przedsiębiorca. Konto Konsumenta oraz Konto Przedsiębiorcy mogą różnić się od siebie w dowolnych ustalonych przez Organizatora aspektach, ze szczególnym wskazaniem funkcjonalności, dostępności Produktów oraz wyglądzie konta.
2. Konto w Serwisie mogą założyć jedynie osoby pełnoletnie.
3. Hempathyxepo.pl dodatkowo, na rzecz Użytkownika Konta świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem konta w Serwisie następujące usługi:
1. podtrzymywanie sesji Użytkownika Konta po zalogowaniu się przez niego do konta;
2. przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi Konta za pośrednictwem konta historii zakupionych Produktów, dostępu do faktur, obsługi konta.
4. Serwis nie umożliwia zakupu Produktów bez założenia konta.
5. Założenie konta w Serwisie następuje po wybraniu zakładki „Zarejestruj się” a następnie akceptacji Regulaminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 i polega na wypełnieniu odpowiednich pól z danymi identyfikującymi Użytkownika Konta oraz wyrażeniu przez Użytkownika Konta zgody na otrzymywanie na wymienione w formularzu adresy poczty elektronicznej informacji handlowych lub zgody na telefoniczny marketing bezpośredni.
6. Hempathyexpo.pl zastrzega, że wyrażenie powyższych zgód marketingowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgód może być warunkiem skorzystania z promocyjnej oferty sprzedaży Produktów oferowanych przez Hempathyexpo.pl, jednak ich niewyrażenie nie będzie nigdy uniemożliwiało zawarcia umowy sprzedaży Produktów na warunkach ogólnych (niepromocyjnych).
7. Zakładając konto w Serwisie Klient podaje adres e-mail jako dane identyfikujące.
8. By złożyć zamówienie, Klient musi podać następujące dane identyfikujące:
1. Imię i nazwisko
2. Ulica, numer budynki i lokalu
3. Miasto
4. Kod pocztowy
5. Nr telefonu
6. NIP (w przypadku Przedsiębiorcy)
7. Nazwa Firmy (w przypadku Przedsiębiorcy)
9. Dane podane przez Użytkownika Konta przy zakładaniu konta, powinny być prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem faktycznym, gdyż są niezbędne do zawarcia umowy i tylko takie gwarantują należyte wykonanie przez Hempathyexpo.pl obowiązków usługodawcy.
10. Hempathyexpo.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Przedsiębiorców przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (KRS, CEIDG).
11. Użytkownik Konta jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła dostępu do swojego konta i nieujawniania go osobom trzecim. Hasło będzie przez niego wykorzystywane do każdego kolejnego logowania się do konta.
12. Użytkownik Konta ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się do konta.
13. Użytkownik Konta może w każdej chwili zakończyć korzystanie z konta bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi, stanowią inaczej.

§5
Sprzedaż Produktów

1. Warunkiem dokonania zakupu Produktów jest prawidłowa rejestracja w Serwisie, co oznacza kompletne i poprawne wypełnienie Formularza Rejestracji i akceptację niniejszego Regulaminu. Procedura rejestracji dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zakupy mogą być dokonywane w Serwisie z użyciem loginu i hasła.
2. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta w momencie otrzymania przez Organizatora płatności dokonanej przez Klienta.
3. Użytkownik Serwisu, który po wyborze Produktu z listy produktów dostępnych w Serwisie wybrał opcję „Kup” w celu otrzymania Produktu ma obowiązek dokonać płatności za pośrednictwem operatora płatności na rzecz Organizatora.
4. W zależności od Produktu w sprzedaży mogą być dostępne oferty w różnych wariacjach i/lub kategoriach cenowych. O cenach Produktów decyduje Organizator.
5. Użytkownik Serwisu ma do wyboru metody płatności oferowane przez operatora płatności elektronicznych współpracującego z Organizatorem. Operatorem płatności są:
1. Krajowy Integrator Płatności S.A. (Tpay)
2. Elavon Financial Services DAC (Elavon)
3. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Paypal)
6. Użytkownik Serwisu wybierając metodę płatności potwierdza to klikając przycisk („Kup”), co oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży Produktu na odległość i jednoczesną rezerwację Produktu.
7. W przypadku zakupu Produktów oraz Usług, Organizator przesyła Użytkownikowi Serwisu na podany przez Użytkownika Serwisu adres e-mail potwierdzenie zarejestrowania płatności paragon lub fakturę, oraz w przypadku zakupu biletu elektroniczne potwierdzenie.
8. Użytkownicy Konta będą mieli również dostęp do zakupionych Biletów w zakładce Historii zamówień..
9. Dokonana przez Użytkownika Serwisu rezerwacja Produktu jest wiążąca do Organizatora Wydarzenia po otrzymaniu przez Użytkownika Serwisu na adres e-mail podany w trakcie rezerwacji potwierdzenia zarejestrowania płatności w systemie.
10. Wszelkie należności są rozliczane przez Organizatora w walucie polskiej (PLN).
11. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może różnić się od ceny zakupionego towaru zgodnie z regulacjami obowiązującymi w banku Klienta dokonującego płatności.
12. W wypadku anulowania zamówienia z powodu zapłaty po wyznaczonym czasie, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Klienta za brak możliwości zakupu przez Klienta Produktów w wybranej przez niego pierwotnie cenie, bądź w przypadku zakupu powierzchni wystawienniczej lokalizacji, w szczególności w przypadku, gdy wszystkie Produkty zostaną wyprzedane, cena Produktu w międzyczasie wzrośnie lub w ofercie pozostaną jedynie droższe wersje Produktu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie Produktów za pomocą jednego konta w Serwisie. Liczba ta jest określona przez Organizatora i jest weryfikowana przy każdej transakcji. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby Produktów może przypadać na konto Klienta w Serwisie, firmę lub na osobę. Powyższe zastrzeżenie nie może być obchodzone poprzez zakładanie dodatkowych kont przez tego samego Klienta. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Produktów zakupionych powyżej tego limitu.
14. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że wybrane Produkty nie są już dostępne, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów lub o możliwości zakupu Produktu w innej kategorii cenowej.

§6
Bilety na Wydarzenia
1. Bilety na Wydarzenia mogą być sprzedawane z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi wstępu lub wykorzystania, takimi jak np. minimalny wiek uprawniający do wstępu.
2. Klient może dokonać pobrania i/lub wydruku Biletu elektronicznego od chwili zaksięgowania wpłaty w systemie sprzedaży. Bilet elektroniczny pojawi się po zalogowaniu na stronie Serwisu w zakładce “Historia zamówień” i Klient może dokonać jego pobrania i/lub wydruku.
3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności danych / informacji umieszczonych na Bilecie (tj. imię i nazwisko, rodzaj i data wydarzenia) ze złożonym zamówieniem. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na wstęp na wydarzenie, w przypadku stwierdzenia niepoprawności danych, w szczególności w przypadku, kiedy na bilecie jest inna data, niż data wydarzenia.
4. Bilet należy wydrukować i zabrać ze sobą na Wydarzenie lub okazać na urządzeniu mobilnym w momencie kontroli wejścia.
5. W przypadku okazania na wejściu na Wydarzenie wydrukowanego biletu elektronicznego kod identyfikacyjny kreskowy lub QR kod znajdujący się na Bilecie elektronicznym musi zostać poprawnie i w całości wydrukowany.
6. Bilet nie może być przerabiany, kopiowany lub w przypadku Biletów imiennych udostępniany osobom trzecim, których dane nie widnieją na Bilecie imiennym. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania Biletu za nieważny jeśli jego posiadacz nie jest osobą wskazaną na Bilecie imiennym.
7. Klient powinien przechowywać Bilety w bezpiecznym miejscu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Bilety.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego powielenia Biletu elektronicznego przez Klienta lub osoby trzecie, którym Klient udostępnia dane otrzymanego Biletu (w tym wydruku lub kopii elektronicznej).
9. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany przez Organizatorem za nieważny.
10. Klient ma prawo weryfikowania zgodności Biletu elektronicznego z treścią złożonego przez niego zamówienia. W przypadku, gdy treść Biletu jest niezgodna z zamówieniem Klient obowiązany jest zgłosić to niezwłocznie na adres biuro@greaterpolandcup.pl, gdyż błędy w treści biletów mogą skutkować odmową możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu.
§ 7
Zwroty i odstąpienie od umowy
1. Konsument oraz Przedsiębiorca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyłączeniem Umów dotyczących Produktów, których zakup wymagał akceptacji dodatkowego regulaminu, którego zapisy stanowiły inaczej. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zakupu powierzchni wystawienniczej oraz usług marketingowych.
2. W przypadku niewykorzystania z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu zakupionego Biletu, obowiązującego w danym dniu Wydarzenia, nie ma możliwości jego wymiany na Bilet obowiązujący w innym dniu Wydarzenia, a Organizator nie dokonuje zwrotu należności za niewykorzystany Bilet.
3. Chcąc dokonać zwrotu Biletu w związku ze zmianą terminu Wydarzenia Użytkownik Serwisu powinien poinformować o tym Organizatora mailowo na adres: biuro@greaterpolandcup.pl podając informację o chęci zwrotu Biletu oraz numer zamówienia. Zwrot za zwracane Bilety może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez Organizatora informacji o chęci zwrotu Biletu. Organizator niezwłocznie prześle Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kwota za zwracane Bilety zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet, chyba że Użytkownik Serwisu wskaże wyraźnie inny numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.
4. Skutki odstąpienia od Umowy:
1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. Zgodnie z art. 27 oraz art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz art. 9 i następne Dyrektywy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od zawarcia na odległość umowy w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje wyłącznie Uczestnikowi, który dokonał zakupu jako jednoosobowa działalność gospodarcza.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
3. Organizator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy tj. Targi Piwne sp. z o.o. Dime Office ul. Głogowska 31/33, 61-702 Poznań, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
6. Klient jest zobowiązany odesłać Produkt w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
1. w przypadku sprzedaży towarów z personalizacją. Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na specjalne zamówienie Klienta,
2. o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

§ 8
Reklamacja i gwarancja
1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad (chyba, że opis produktu w momencie zakupu zawierał informację o występowaniu takich wad).
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Organizatora
3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 7, pkt 4.d. niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku nieuznania przez Organizatora reklamacji, Użytkownik Serwisu może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik Serwisu może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl.
§ 9
Odpowiedzialność
1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedbalstwa lub ujawnienia przez Użytkownika Konta hasła dostępu do konta oraz swoich danych osobom nieupoważnionym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Serwisu wynikające z problemów w sieci Internet lub innych niezależnych od Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działania Serwisu z przyczyn technicznych (awarie, prace konserwacyjne itp.). Z tego tytułu nie przysługuje Użytkownikowi Serwisu odszkodowanie.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi tylko w zakresie poniesionej przez Użytkownika Serwisu szkody (z wyłączeniem utraconych korzyści), chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej lub winy Użytkownika Serwisu lub nieprzestrzegania przez niego postanowień Regulaminu.
§ 10
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Organizator.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
1. wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w Serwisie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od daty publikacji na stronie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Niniejszy regulamin nie obowiązuje, w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej, rozumianej jako jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Organizatora, w tym m.in. zdarzenie losowe,epidemię, pandemię, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, atak cybernetyczny, strajk, lockdown, warunki atmosferyczne, zabezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, wymogi wynikające z obronności kraju, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.
6. Regulaminy poszczególnych Wydarzeń oraz dodatkowe regulaminy zakupu poszczególnych Produktów są dostępne w Serwisie oraz na stronie Organizatora.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach transakcyjnych Serwisu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu podlegają ogłoszeniu na stronach transakcyjnych Serwisu. Konsumenta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy dokonywaniu zakupu (złożenia zamówienia).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest m.in.:
1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, mających bezpośredni wpływ na Regulamin i świadczenie usług przez Organizatorów a tym samym skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Platformy mające wpływ na realizację uprawnień Stron;
4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
7. przeciwdziałanie nadużyciom;
8. poprawa obsługi Użytkowników/ Uczestników;
9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy i Konta Użytkownika
10. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie internetowej www.greaterpolandcup.pl, ze stosownym wyprzedzeniem.